Results

Yale IV Nov 4 2016-17 Partner: Matt Davis (Bates)
Varsity Team Award 3 Bates SD
Varsity Speaker Award 1
Brandeis IV Dec 2 2016-17 Partner: Matt Davis (Bates)
Varsity Team Award 2 Bates SD
Varsity Speaker Award 2
Princeton Mar 31 2016-17 Partner: Megan Wilson (Yale)
Varsity Team Award 16 Yale / Bates WS