Jacob Bezner

Field Value
ID 3640
Name Jacob Bezner
School Binghamton University
Results

CUNY Nov 15 2019-20 Partner: Akshay Srinivasan (Swarthmore)
Varsity Team Award 4 Binghamton University / Swarthmore BS
Villanova Dec 6 2019-20 Partner: Akshay Srinivasan (Swarthmore)
Varsity Team Award 8 Binghamton University / Swarthmore BS